Obchodné podmienky


KORBIČKA ŠPERKY S.R.O., IČ: 05450829, so sídlom Rybníček 621/1, 602 00 Brno.

Platnosť všeobecných obchodných podmienok

1.1 Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou KORBIČKA ŠPERKY s.r.o., IČO: 05450829, so sídlom Rybníček 621/1, 602 00 Brno, zapísanú na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 95408 (ďalej len skrátka „KORBIČKA ŠPERKY s.r.o.“ alebo „predajca“) a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „zákazník“) pri predaji tovaru predajcu. Predajca a zákazník sú spoločne označovaní tiež ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“.

1.2 Tieto všeobecné podmienky sú vždy považované za neoddeliteľnú súčasť zmluvy o predaji tovaru uzavretej medzi predajcom a zákazníkom podľa § 2085 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, a to nielen vtedy, ak zmluva o predaji tovaru na tieto všeobecné obchodné podmienky priamo odkazuje v zmysle § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, ale aj , pokiaľ zmluva o predaji tovaru bola uzatvorená potom, čo zákazník výslovne prijal tieto všeobecné obchodné podmienky (napr. svojím podpisom na vytlačenom vyhotovení doručenom predajcovi alebo iným konaním).

1.3 Uzatvorením zmluvy o predaji tovaru zákazník záväzne súhlasí so všetkými právami a povinnosťami obsiahnutými a vyplývajúcimi z týchto všeobecných podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že úprava zmluvy o predaji tovaru sa riadi § 2085 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (skr. zákon č. 89/2012 Zb.).

1.4 Odchylné dojednania v uzavretej zmluve o predaji tovaru majú prednosť pred ustanovením týchto všeobecných podmienok.

1.5 Vzájomné vzťahy neupravené zmluvou o predaji tovaru alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb.

Uzavretie zmluvy o predaji tovaru a úhrada kúpnej ceny

2.1 Zmluva o predaji tovaru medzi predajcom a zákazníkom je uzatvorená prijatím ponuky zo strany zákazníka, a to spravením záväznej objednávky na internetovom obchode predajcu prevádzkovanom na webových stránkach www.korbicka.com (ďalej len „internetový obchod“) a uhradením kúpnej ceny. V internetovom obchode si zákazník vyberie konkrétny tovar, následne jeho bližšiu špecifikáciu, spôsob dopravy a platby, kontaktné informácie a doručovaciu adresu. Kliknutím na kolónku „odoslať objednávku“ je zo strany zákazníka sprqavená záväzná objednávka. Pred uskutočnením záväznej objednávky a jej odoslaním je zákazník oboznámený s kúpnou cenou, so špecifikáciou tovaru, s predpokladanou dobou dodania, vyplnenými kontaktnými informáciami, doručovacou adresou a spôsobom dopravy a platby. Pred uskutočnením záväznej objednávky si môže zákazník skontrolovať ním zadané údaje a prípadne ich zmeniť. Po odoslaní záväznej objednávky obdrží zákazník potvrdenie objednávky na ním vyplnený email. Zároveň s potvrdením zákazník obdrží platobné údaje na vykonanie úhrady kúpnej ceny vo výške 100%. Do doby úhrady nie je predajca povinný začať s plnením vyplývajúcím zo zmluvy o predaji tovaru. Daňový doklad – faktúru obdrží zákazník spoločne s tovarom.

2.2 Zákazník berie na vedomie, že tovar vystavený na internetovom obchode predajcu sa môže mierne farebne odlišovať od konečného tovaru. Predovšetkým pri prírodných kameňoch nemôže predajca garantovať rovnakú farebnosť vystaveného a konečného tovaru.

2.3 V prípade uzavretia zmluvy o predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu sú všetky vyplnené údaje zo strany zákazníka uložené u predajcu. Predajca poskytne na základe písomnej žiadosti na e-mail: [email protected] vyplnené údaje zákazníkovi.

2.4 Zmluvu o predaji tovaru je možné uzatvoriť v českém jazyku.

2.5 Zmluva o predaji tovaru medzi predajcom a zákazníkom môže byť ďalej uzavretá spísaním objednávkového listu v obchodnom priestore predajcu na adrese Rybníček 621/1, 602 00 Brno a na adrese Senovážne námestie 1565/16, 110 00 Praha. Pri uzavretí zmluvy o predaji tovaru v obchodnom priestore (taktiež ako „predajňa“) predajcu je zákazník povinný:

a) v prípade objednávky prsteňa nevyrobeného podľa požiadavkov zákazníka, alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám, uhradiť kúpnu cenu vo výške 100 % na mieste; alebo

b) v prípade tovaru vyrobeného podľa požiadavkov zákazníka, alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám, uhradiť návrh designu šperku vo výške 15.000 CZK a následne po odsúhlasení návrhu a celkovej ceny tovaru kúpnu cenu vo výške 100 %. Zákazník berie na vedomie, že návrh designu šperku nemusí presne zodpovedať konečnej podobe.

2.6 V prípade, že zo strany zákazníka nebude uhradená kúpna cena podľa písm. a) alebo b) bodu 2.5 týchto všeobecných obchodných podmienok, zmluva o predaji tovaru zaniká.

2.7 Pre prípady písm. a) alebo b) bodu 2.5 týchto všeobecných obchodných podmienok zmluvné strany vylučujú použitie § 2119 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb.

2.8 Kúpnu cenu môže zákazník uhradiť v predajni v hotovosti, najviac však do sumy podľa zákona č. 254/2004 Zb., O obmedzení platieb v hotovosti, a ďalej bezhotovostne prevodom na účet predajcu č.ú. 115-3481020267/0100, IBAN: CZ8501000001153481020267, SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, vedený v Komerčnej banke, a.s. pre úhrady v CZK alebo č.ú. 123-8297370227/0100, IBAN: CZ72 01000001238297370227, SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, vedený v Komerčnej banke, a.s. pre úhrady v EUR alebo debetnou kartou.

2.9 Pri využití poskytovateľa poštových služieb môže zákazník kúpnu cenu uhradiť prevodom na účet predajcu alebo cez PayPal. Predajca nepožaduje po zákazníkovi nad rámec kúpnej ceny úhradu za náklady spojené s využitím poštových služieb, pokiaľ je tovar zasielaný po území SR v štandardných dodacích lehotách. Pri zasielaní zásielok do zahraničia alebo pri zasielaní zásielok v kratšej ako v štandardnej lehote, je ku kúpnej cene ďalej pripočítaná čiastka za prepravu tovaru, ktorá je súčasťou kúpnej ceny.

2.10 Predajca je platcom dane z pridanej hodnoty.

Dodacia lehota

3.1 S výnimkou tovaru, ktorý má predajca k dispozícii fyzicky na predajni, je štandardná dodacia lehota 6 až 8 týždňov od uskutočnenia záväznej objednávky a uhradenia kúpnej ceny.

3.2 Predajca môže dodaciu lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť. O predĺžení dodacej lehoty predajca zákazníka vždy upovedomí.

Odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru

4.1 V prípade vykonania záväznej objednávky postupom podľa bodu 2.1 týchto všeobecných obchodných podmienok, môže zákazník – spotrebiteľ podľa § 1829 zákona č. 89/2012 Zb., odstúpiť v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy o predaji tovaru alebo v lehote 14 dní od:

a) prevzatia tovaru od dopravcu (poskytovateľa poštových služieb); alebo

b) prevzatia posledného kusu tovaru od dopravcu (poskytovateľa poštových služieb), ak objedná zákazník – spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne; alebo

c) prevzatie poslednej položky od dopravcu (poskytovateľa poštových služieb) alebo časti dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí.

4.2 Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru je obsiahnutý v prílohe č. 1 k týmto všeobecným obchodným podmienkam.

4.3 Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne na adresu predajne predajcu alebo elektronicky na e-mail: [email protected].

4.4 Zákazník – spotrebiteľ nemôže spôsobom podľa bodu 4.1 týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o predaji tovaru, pokiaľ sa jedná podľa § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Zb. o dodávku tovaru, vyrobeného podľa jeho požiadaviek alebo prispôsobené jeho osobným potrebám.

4.5 Pri odstúpení od zmluvy sa rušia právne účinky od začiatku a zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť plnenie. Zákazník je povinný v lehote 10 dní od odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru vrátiť tovar predajcovi. Predajca vráti zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od okamihu:

a) kedy mu bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy o predaji tovaru; alebo

b) kedy mu bol odovzdaný vrátený tovar; alebo

c) kedy dostal dokument preukazujúci odoslanie tovaru.

4.6 Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy o predaji tovaru nesie zákazník, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Orientačné ceny za služby poštovného sú zverejnené na adrese Českej pošty, s.p.

Orientačné ceny za služby poštovného poskytovaného PPL CZ s.r.o. sú zverejnené na ppl_cz_ceniky-edit-21.06.17.

4.7 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

4.8 Od uzavretej zmluvy o predaji tovaru je ďalej možné odstúpiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Práva z chybného plnenia

5.1 Práva z chybného plnenia sa riadia právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 89/2012 Zb.

5.2 Zákazník má nárok na každoročný servis tovaru zakúpeného od predajcu. Servis zahŕňa leštenie, čistenie, obnovenie povrchovej úpravy, kontrolu uchytenia kameňov a rhodiovanie bieleho zlata. Servis nezahŕňa zmenu veľkosti tovaru.

5.3 Právo z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia tovaru“) môže zákazník uplatniť písomne na adresu predajne alebo elektronicky na e-mail: [email protected]. O prijatej reklamácii tovaru upovedomí predajcu zákazníka do 5 pracovných dní. Vyriešenie reklamácie tovaru vykoná predajca písomne najneskôr v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia a v rovnakej lehote o tomto upovedomí zákazníka. Predajca vydá zákazníkovi, ktorý uplatnil reklamáciu tovaru písomné potvrdenie o tom, kedy k uplatneniu reklamácie došlo, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia je požadovaný. Predajca vydá zákazníkovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie tovaru a pre prípadné zamietnutie reklamácie tovaru vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Formulár pre uplatnenie záruky za kvalitu je prílohou č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.4. Tovar je spravidla vyrobený z drahých kovov, ktoré sú mäkké. Predajca nezodpovedá za škodu, ktorá na tovare vznikla vinou zákazníka alebo vyššou mocou.

Darčekové poukazy a súťaže

6.1 Zakúpenie darčekových poukazov je možné cez internetový obchod alebo na predajni predajcu. Platnosť darčekového poukazu je 12 mesiacov od zakúpenia. Pri uplatnení darčekového poukazu je z kúpnej ceny tovaru odpočítaná hodnota darčekového poukazu. Darčekový poukaz je možné uplatniť iba raz.

6.2 Predajca pravidelne prostredníctvom sociálnych sietí Instagram a Facebook vyhlasuje súťaž vo forme príspevku o darček. Podmienky zapojenia do súťaže vrátane termínu vyhlásenia výhercu sú presne definované v príspevku na sociálnej sieti Instagram a Facebook. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky alebo zrušiť už vyhlásenú súťaž. O tomto by predajca informoval rovnakým spôsobom ako vyhlasuje súťaž.

Spracovanie osobných údajov, obchodné oznámenie a ukladanie cookies

7.1 Predajca je oprávnený spracovávať kontaktné, identifikačné údaje zákazníka a ďalšie údaje súvisiace so zmluvou o predaji tovaru v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“), na základe plnenia právnej povinnosti, plnenia zmluvy, ako aj v prípadoch oprávneného záujmu predajcu, teda aj na účely priameho marketingu (informačných a produktových kampaní) predajcu. Predajca je oprávnený spracovávať osobné údaje po dobu trvania zmluvy o predaji tovaru a po skončení tejto zmluvy po dobu nevyhnutne potrebnú v prípade oprávnených záujmov a plnenia právnych povinností (vedenie účtovníctva, vymáhanie, právne spory, záručné lehoty a pod.). Predajca spracováva osobné údaje manuálne aj automaticky.

7.2 Osobné údaje môže predajca získať v súvislosti s uzavretím zmluvy o predaji tovaru, priamym kontaktom so zákazníkom alebo prípadne od tretích osôb. Zákazník môže v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 GDPR požiadať o bezplatný prístup k svojim osobným údajom, o ich kópiu, opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, profilovaniu, ako aj uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. Zákazník má tiež právo podať sťažnosť na dozornom orgáne.

7.3 Zákazník berie na vedomie, že na účely plnenia zmluvy o predaji tovaru môže predajca odovzdať jeho osobné údaje uvedené v zmluve o predaji tovaru tretím subjektom, ktoré predajca využije pri plnení zmluvy o predaji tovaru, a aby takáto tretia strana odovzdala predajcovi späť osobné údaje zákazníka .

7.4 Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predajcu na elektronickú adresu zákazníka a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na elektronickú adresu zákazníka. Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné na internetovom obchode predajcu vykonať a záväzky zo zmluvy o predaji tovaru plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač zákazníka, môže zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

8.1 V prípade, že v rámci plnenia zmluvy o predaji tovaru dôjde medzi zákazníkom a predajcom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže zákazník podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

8.2 Zákazník preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností podľa § 1765 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb.

8.2 Pokiaľ vzťah založený zmluvou o predaji tovaru obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom si zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.

8.3 Ak je niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy o predaji tovaru či všeobecných obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

V Brne dňa 15.3.2023