Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné zásady spracovania osobných údajov a ich dodržiavanie zo strany Správca

Spoločnosť Korbička šperky s.r.o., ďalej len Správca, pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Správca

a. spracováva osobné údaje vo vzťahu k subjektom údajov korektne, zákonne a transparentne
b. zhromažďuje osobné údaje iba na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a ďalej ich nespracováva spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný (za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi sa pritom nepovažuje ďalšie spracovanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely)
c. spracováva iba také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, na ktorý sú spracovávané; spracováva iba také osobné údaje, ktoré sú presné av prípade potreby aktualizované; Správca na tento účel prijme všetky rozumné opatrenia, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné s prihliadnutím na účely, na ktoré sa spracúvajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené; el. uloží osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú spracovávané; spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý zaistí náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Správca zodpovedá za dodržanie všetkých vyššie uvedených zásad av súlade s nariadením musí byť schopná dodržiavanie týchto zásad doložiť.

Účely spracovania

  • v rozsahu uvedenom na zmluve/reklamačnom protokole
  • transakčnú históriu, prípadne výsledky reklamačného konania
  • obchodnú komunikáciu a ďalšie údaje, ktoré vedome a dobrovoľne poskytnete v rámci plnenia jednotlivých zákaziek (napr. údaje o rodinných príslušníkoch alebo blízkych osobách)
  • príjem a vybavovanie objednávok zákazníka a fakturácia zákazníka
  • obchodná komunikácia
  • plnenie všetkých práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej medzi Správcom a Vami
  • vybavovanie uplatnených reklamácií
  • ochrana práv Správca (napr. vymáhanie dlžných čiastok)
  • vedenie účtovníctva
  • priamy marketing vrátane základnej profilácie a zasielania obchodných oznámení (napr. zasielanie noviniek, zľavových ponúk alebo pozvánok na marketingové akcie) elektronickými prostriedkami (napr. e-mail, SMS), pokiaľ tento spôsob marketingovej komunikácie vopred neodmietnete