OBCHODNÍ PODMÍNKY

KORBIČKA ŠPERKY S.R.O., IČ: 05450829, se sídlem Rybníček 621/1, 602 00 Brno.

Platnost všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností KORBIČKA ŠPERKY s.r.o., IČ: 05450829, se sídlem Rybníček 621/1, 602 00 Brno, zapsanou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 95408 (dále jen zkr. „KORBIČKA ŠPERKY s.r.o.“ nebo „prodejce“) a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“) při prodeji zboží prodejce. Prodejce a zákazník jsou společně označováni též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

1.2 Tyto všeobecné podmínky jsou vždy považovány za nedílnou součást smlouvy o prodeji zboží uzavřené mezi prodejcem a zákazníkem podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to nejen tehdy, pokud smlouva o prodeji zboží na tyto všeobecné obchodní podmínky přímo odkazuje ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale také, pokud smlouva o prodeji zboží byla uzavřena poté, co zákazník výslovně přijal tyto všeobecné obchodní podmínky (např. svým podpisem na tištěném vyhotovení doručeném prodejci nebo jiným jednáním).

1.3 Uzavřením smlouvy o prodeji zboží zákazník závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými a vyplývajícími z těchto všeobecných podmínek. Smluvní strany se dohodly, že úprava smlouvy o prodeji zboží se řídí § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (zkr. zákon č. 89/2012 Sb.).

1.4 Odchylná ujednání v uzavřené smlouvě o prodeji zboží mají přednost před ustanovením těchto všeobecných podmínek.

1.5 Vzájemné vztahy neupravené smlouvou o prodeji zboží nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.

Uzavření smlouvy o prodeji zboží a úhrada kupní ceny

2.1 Smlouva o prodeji zboží mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena přijetím nabídky ze strany zákazníka, a to učiněním závazné objednávky na internetovém obchodě prodejce provozovaném na webových stránkách www.korbicka.com (dále jen „internetový obchod“)         a uhrazením kupní ceny. V internetovém obchodě si zákazník vybere konkrétní zboží, následně jeho bližší specifikaci, způsob dopravy a platby, kontaktní informace a doručovací adresu. Kliknutím na kolonku „odeslat objednávku“ je ze strany zákazníka učiněna závazná objednávka. Před učiněním závazné objednávky jejím odesláním je zákazník seznámen s kupní cenou, se specifikací zboží, s předpokládanou dobou dodání, vyplněnými kontaktními informacemi, doručovací adresou a způsobem dopravy a platby. Před učiněním závazné objednávky si může zákazník zkontrolovat jím zadané údaje a případně je změnit. Po odeslání závazné objednávky obdrží zákazník potvrzení objednávky na jím vyplněný email. Zároveň s potvrzením zákazník obdrží platební údaje k provedení úhrady kupní ceny ve výši 100 %.     Do doby úhrady není prodejce povinen začít s plněním ze smlouvy o prodeji zboží. Daňový doklad – fakturu obdrží zákazník společně se zbožím.

2.2 Zákazník bere na vědomí, že zboží vystavené na internetovém obchodě prodejce se může mírně barevně odlišovat od konečného zboží. Především u přírodních kamenů nemůže prodejce garantovat stejnou barevnost vystaveného a konečného zboží.

2.3 V případě uzavření smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu jsou veškeré vyplněné údaje ze strany zákazníka uloženy u prodejce. Prodejce na základě písemné žádosti na e-mail: [email protected] poskytne vyplněné údaje zákazníkovi.

2.4 Smlouvu o prodeji zboží lze uzavřít v českém jazyce.

2.5 Smlouva o prodeji zboží mezi prodejcem a zákazníkem může být dále uzavřena sepsáním objednávkového listu v obchodním prostoru prodejce na adrese Rybníček 621/1, 602 00 Brno a na adrese Senovážné náměstí 1565/16, 110 00 Praha. Při uzavření smlouvy o prodeji zboží v obchodním prostoru (taktéž jako „prodejna“) prodejce je zákazník povinen:

a) v případě objednávky prstenu nevyrobeného podle požadavku zákazníka, nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, uhradit kupní cenu ve výši 100 % na místě; nebo

b) v případě zboží vyrobeného podle požadavku zákazníka, nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, uhradit návrh designu šperku ve výši 15.000 Kč a následně po odsouhlasení návrhu a celkové ceny zboží kupní cenu ve výši 100 %. Zákazník bere na vědomí, že návrh designu šperku nemusí přesně odpovídat konečné podobě.

2.6 V případě, že ze strany zákazníka nebude uhrazena kupní cena podle písm. a) nebo b) bodu 2.5 těchto všeobecných obchodních podmínek, smlouva o prodeji zboží zaniká.

2.7 Pro případy písm. a) nebo b) bodu 2.5 těchto všeobecných obchodních podmínek smluvní strany vylučují použití § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.

2.8 Kupní cenu může zákazník uhradit v prodejně v hotovosti, nejvýše však do částky podle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, a dále bezhotovostně převodem na účet prodejce č.ú. 115-3481020267/0100, IBAN: CZ8501000001153481020267, SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, vedený u Komerční banky, a.s. pro úhrady v CZK nebo č.ú. 123-8297370227/0100, IBAN: CZ72 01000001238297370227, SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, vedený u Komerční banky, a.s. pro úhrady v EUR nebo debetní kartou. 

2.9 Při využití poskytovatele poštovních služeb může zákazník kupní cenu uhradit převodem na účet prodejce nebo skrze PayPal. Prodejce nepožaduje po zákazníkovi nad rámec kupní ceny úhradu za náklady spojené s využitím poštovních služeb, pokud je zboží zasíláno po území ČR ve standardních dodacích lhůtách. Při zasílání zásilek do zahraničí nebo při zasílání zásilek v kratší než ve standardní lhůtě, je ke kupní ceně dále připočtena částka za přepravu zboží, která je součástí kupní ceny.

2.10 Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty.

Dodací lhůta

3.1 S výjimkou zboží, které má prodejce k dispozici fyzicky na prodejně, je standardní dodací lhůta 6 až 8 týdnů od učinění závazné objednávky a uhrazení kupní ceny.

3.2 Prodejce může dodací lhůtu v odůvodněných případech prodloužit. O prodloužení dodací lhůty prodejce zákazníka vždy vyrozumí.

Odstoupení od smlouvy o prodeji zboží

4.1 V případě provedení závazné objednávky postupem dle bodu 2.1 těchto všeobecných obchodních podmínek, může zákazník – spotřebitel podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o prodeji zboží nebo ve lhůtě 14 dnů od:

a) převzetí zboží od dopravce (poskytovatele poštovních služeb); nebo

b) převzetí posledního kusu zboží od dopravce (poskytovatele poštovních služeb) objedná-li zákazník – spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo

c) převzetí poslední položky od dopravce (poskytovatele poštovních služeb) nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.

4.2 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o prodeji zboží je obsažen v příloze č. 1 k těmto všeobecným obchodním podmínkám.

4.3 Odstoupení od smlouvy je třeba učinit písemně na adresu prodejny prodejce nebo elektronicky na e-mail: [email protected]

4.5 Zákazník – spotřebitel nemůže způsobem dle bodu 4.1 těchto všeobecných obchodních podmínek odstoupit od uzavřené smlouvy o prodeji zboží, pokud se jedná podle § 1837          písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. o dodávku zboží, vyrobeného podle jeho požadavků nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

4.5 Při odstoupení od smlouvy se ruší právní účinky od počátku a smluvní strany jsou si povinny navzájem vrátit plnění. Zákazník je povinen ve lhůtě 10 dnů od odstoupení od smlouvy o prodeji zboží vrátit zboží prodejci. Prodejce vrátí zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů od okamžiku:

a) kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží; nebo

b) kdy mu bylo předáno vrácené zboží; nebo

c) kdy obdržel dokument prokazující odeslání zboží.

4.6 Náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy o prodeji zboží nese zákazník, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Orientační ceny za služby poštovného jsou zveřejněny na adrese České pošty, s.p. (Ceník služeb České pošty - Česká pošta (ceskaposta.cz)). Orientační ceny za služby poštovného poskytovaného PPL CZ s.r.o. jsou zveřejněny na ppl_cz_ceniky-edit-21.06.17.

4.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení zaplacené kupní ceny.

4.8 Od uzavřené smlouvy o prodeji zboží je dále možné odstoupit na základě vzájemné dohody smluvních stran.

Práva z vadného plnění

5.1 Práva z vadného plnění se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb.

5.2 Zákazník má nárok na každoroční servis zboží zakoupeného od prodejce. Servis zahrnuje leštění, čištění, obnovení povrchové úpravy, kontrolu uchycení kamenů a rhodiování bílého zlata. Servis nezahrnuje změnu velikosti zboží.

5.3 Právo z vadného plnění (dále jen „reklamace zboží“) může zákazník uplatnit písemně na adresu prodejny nebo elektronicky na e-mail: [email protected]. O přijaté reklamaci zboží vyrozumí prodejce zákazníka do 5 pracovních dnů. Vyřešení reklamace zboží provede prodejce písemně nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení a ve stejné lhůtě o tomto vyrozumí zákazníka. Prodejce vydá zákazníkovi, který uplatnil reklamaci zboží písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Prodejce vydán zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace zboží a pro případné zamítnutí reklamace zboží vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Formulář pro uplatnění záruky za jakost je přílohou č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.4. Zboží je zpravidla vyrobeno z drahých kovů, které jsou měkké. Prodejce neodpovídá za škodu, která na zboží vznikla vinou zákazníka nebo vyšší mocí.

Dárkové poukazy a soutěže

6.1 Zakoupení dárkových poukazů je možné skrze internetový obchod nebo na prodejně prodejce. Platnost dárkového poukazu je 12 měsíců od zakoupení. Při uplatnění dárkového poukazu je z kupní ceny zboží odečtena hodnota dárkového poukazu. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze jednou.

6.2 Prodejce pravidelně prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook vyhlašuje soutěž ve formě příspěvku o dárek. Podmínky zapojení do soutěže včetně termínu vyhlášení výherce jsou přesně definovány v příspěvku na sociální síti Instagram a Facebook. Prodejce si vyhrazuje právo změnit podmínky nebo zrušit již vyhlášenou soutěž. O tomto by prodejce informoval stejným způsobem jako vyhlašuje soutěž.

Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení a ukládání cookies

7.1 Prodejce je oprávněn zpracovávat kontaktní, identifikační údaje zákazníka a další údaje související se smlouvou o prodeji zboží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněného zájmu prodejce, tedy i pro účely přímého marketingu (informačních a produktových kampaní) prodejce. Prodejce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smlouvy o prodeji zboží a po skončení této smlouvy po dobu nezbytně nutnou v případě oprávněných zájmů a plnění právních povinností (vedení účetnictví, vymáhání, právní spory, záruční lhůty apod.). Prodejce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky.

7.2 Osobní údaje může prodejce získat v souvislosti s uzavřením smlouvy o prodeji zboží, přímým kontaktem se zákazníkem nebo případně od třetích osob. Zákazník může v případech a za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, o jejich kopii, opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, profilování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů. Zákazník má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

7.3 Zákazník bere na vědomí, že pro účely plnění smlouvy o prodeji zboží může prodejce předat jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě o prodeji zboží třetím subjektům, které prodejce využije při plnění smlouvy o prodeji zboží, a aby taková třetí strana předala prodejci zpět osobní údaje zákazníka.

7.4 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodejce na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné na internetovém obchodě prodejce provést a závazky ze smlouvy o prodeji zboží plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

8.1 V případě, že v rámci plnění smlouvy o prodeji zboží dojde mezi zákazníkem a prodejcem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.2 Zákazník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

8.2 Pokud vztah založený smlouvou o prodeji zboží obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.3 Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o prodeji zboží či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Brně dne 15.3.2023

Přílohy

  1. Formulář odstoupení od smlouvy
  2. Formulář uplatnění reklamace